Staże zawodowe mają na celu poszerzenie wiadomości uczniów i sprawdzenie ich umiejętności w realnych warunkach pracy. W chwili obecnej staże realizuje 75 uczniów Technikum Zawodowego nr 1 im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu. Technicy logistycy, technicy budownictwa i technicy architektury krajobrazu pracują i uczą się w zakładach na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Beneficjent projektu informuje, iż uczniowie reprezentujący dwie szkoły, tj. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13 oraz przy ul. Budowlanych 4 oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przy ul. Południowej 14a rozpoczęli w m-cu listopadzie i w m-cu grudniu 2017 r. staże zawodowe. Łącznie w stażach na dzień 31 grudnia 2017 r. uczestniczy 78 uczniów, tj. 38 dziewcząt oraz 40 chłopców.